Regulamin

Wydruk

Regulamin świadczenia usług Internetowych przez M2Dev sp. j.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Odpowiedzialność Usługobiorcy
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy
 4. Opłaty za usługi
 5. Rezygnacja z usług i rozwiązanie umowy
 6. Prywatność i ochrona danych
 7. Rejestracja poddomen
1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub papierowej pomiędzy firmą M2Dev sp. j. zwaną dalej Usługodawcą i Operatorem, a Klientem użytkującym konto poczty E-mail, serwer wirtualny lub miejsce na strony WWW, zwanym dalej Usługobiorcą lub Klientem.
 2. Niniejszy regulamin w wersji do druku stanowi załącznik każdej pisemnej umowy zawartej pomiędzy M2Dev sp. j. a Usługobiorcą/Klientem.
 3. Składając zamówienie i wnosząc opłatę Usługobiorca uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 4. Przez przyjęcie zamówienia tj. fakt wystawienia faktury za usługę M2Dev sp. j. uznaje wszystkie postanowienia poniższego dokumentu za obowiązujące.
 5. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy:
  – Nazwisko i Imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  – numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
  – numer identyfikacyjny NIP i regon w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  – adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
  – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
  – dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
  – adresy elektroniczne Usługobiorcy
  – Imię i Nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  – numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

  Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

 6. Zamówienie usługi u Usługodawcy (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystające z usług niezależnie do tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
 8. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny szczególnie w przypadku:
  – wcześniejszych zaległości płatniczych lub wcześniejszego nieterminowego dokonywania opłat
  – serwisów o określonej tematyce, których utrzymywanie jest niepożądane przez Usługodawcę
  – w innych nie wymienionych wyżej sytuacjach, a w mniemaniu Usługodawcy mogących szkodzić opinii bądź jakości usług oferowanych przez Usługodawcę
 10. Usługodawca zastrzega, że oferowane serwery detaliczne od nazwach Firma, Firma Pro przeznaczone są wyłącznie na potrzeby końcowego użytkownika i nie można na ich bazie prowadzić usług Internetowych.
 11. Firma M2Dev sp. j. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści niniejszych postanowień w dowolnym czasie pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Klientów. Jeżeli nowe postanowienia naruszałyby wcześniej nabyte prawa Klienta, firma M2Dev sp. j. dołoży starań aby sprzeczności te usunąć w drodze indywidualnej ugody.
 12. O zmianach w regulaminie Usługobiorcy będą informowani pocztą elektroniczną i przez publikację w dziale aktualności serwisu M2Dev sp. j.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również w zakresie zmian dotyczących zasad niniejszego regulaminu innych umów zawieranych zarówno w formie pisemnej jak i elektroniczne lub jej wypowiedzenia za pomocą poczty elektronicznej.
 14. Usługodawaca nie prowadzi usługi hostowania baz danych – udostępniane w ramach usług bazy danych mogą być wykorzystywane wyłącznie przez skrypty umieszczone na serwerach usługodawcy, mogą też być zdalnie aktualizowane jeśli jest taka potrzeba. Podłączanie do tych baz na stałe witryn nie umieszczonych na serwerach usługodawcy bez jego zgody jest zabronione i będzie blokowane.
 15. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Usługobiorcy, bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
 • Usługobiorca będzie używał serwera, konta lub innej usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • Usługobiorca będzie działać na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 • Usługobiorca będzie naruszał przy korzystaniu z serwerów i kont poczty polskie prawo
 • Usługobiorca złamie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania/działalności, jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet (tzw. Net etykiety).
 2. Usługobiorca może udostępniać usługi na swoim serwerze oraz wykorzystywać go do celów zarobkowych w ramach wykupionej opcji serwera oraz obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
 3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte na swoim serwerze, koncie i jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane na swoim serwerze.
 4. Zabrania się umieszczania na serwerach Usługodawcy informacji zawierających treści erotyczne i/lub pornograficzne lub innych niezgodnych z polskim prawem jak Np. programy, pliki MP3 lub DivX bez zachowania zgodności z ustawą o Prawie Autorskim obowiązującą na terenie Polski. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia.
 5. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną postanawia się:
  – zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty E-mail
  – zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
  – zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów E-mail, za pośrednictwem serwera poczty, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie WWW Usługobiorcy (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę).
  – zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę

  W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastapić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa.

  Punkt ten ma na celu ochronę interesów wszystkich korzystających z usług – w przypadku „spamu” wysyłanego z Państwa serwera (dany numer IP) – może on zostać zablokowany przez innych dostawców, w konsekwencji spowoduje to niemożność wysyłania i otrzymywania zarówno przez Państwa jak i Państwa Klientów korespondencji do i od wszystkich Klientów danego operatora (w niektórych przypadkach jest to nawet kilkadziesiąt tysięcy firm).

  Działania takie są niezależne od M2Dev sp. j. (konfiguracja serwerów u innych dostawców) i M2Dev sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia tego punktu. M2Dev sp. j. może jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez któregoś z Klientów lub Klientów naszych Partnerów zablokować jego adres E-mail w celu ochrony pozostałych osób korzystających z serwerów usługodawcy i przesłać informację o zajściu do Państwa.

 6. Nasze usługi hostingowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do prezentacji materiałów własnych użytkowników oraz nie mogą być udostępniane stronom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie naszych mocy do obsługi obcych serwisów. Dotyczy to zwłaszcza udostępniania instalowanych skryptów do obsługi obcych formularzy, systemów wymiany banerów, news, liczników itp. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia.
 7. Zabrania się instalowania na serwerach wirtualnych usługobiorców nie posiadających własnego adresu IP ogólnie dostępnych bramek SMS.
 8. Usługobiorca posiadający dostęp do usługi „Telnet” i/lub „SSH” jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.
 9. Usługodawca ma prawo żądać od Usługobiorcy odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego i świadomego użytkowania serwera lub innej usługi przez Usługobiorcę.
 10. Usługobiorca może wykorzystywać konto poczty E-mail lub autoresponder w ramach jego pełnych możliwości technicznych. Nie może natomiast podejmować działań uznawanych powszechnie za niedozwolone, choćby nie były one naruszeniem prawa Np. wysyłanie spamu lub zawirusowanej poczty.
 11. Zabronione jest wysyłanie masowej poczty pod adresy osób i firm, które jej nie zamawiały (spamming). Konta i serwery używane do spamu będą natychmiast i bez ostrzeżenia blokowane lub likwidowane, a umowa zrywana bez okresu wypowiedzenia z winy użytkownika który naruszył niniejszy regulamin.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Firma M2Dev sp. j. udostępnia serwer, konto, alias inne usługi z gwarancją, że będzie ona odpowiadała opisom i spełniał funkcje zawarte w ofercie i materiałach informacyjnych firmy M2Dev sp. j.
 2. Serwery i konta E-mail Usługodawcy są dostępne dla użytkowników przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwerów, związanych z obsługą i konserwacją systemu (prace konserwacyjne prowadzone są wyłącznie w nocy pomiędzy godziną drugą a szóstą rano) lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy TPSA, ataki terrorystyczne, wojna itp.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania poszczególnych usług (baz MySql, baz PosgreSql, skryptów PHP, skryptów CGI, poczty, http) powodujących zbyt duże obciążenie na serwerze bądź na innych elementach infrastruktury Usługodawcy mogących przez to powodować znaczne pogorszenie usług dla pozostałych Klientów Usługodawcy. Powyższe ograniczenie ma za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów prawidłowo korzystających z dostępnego oprogramowanie i wyeliminowanie awarii powodowanych przez nieumiejętne korzystanie z możliwości oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania poszczególnych usług w przypadku naruszenia obowiązującego prawa (w szczególności umieszczanie na stronach materiałów pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych plików z muzyką (mp3), filmów, zdjęć itp.). W każdym z wymienionych powyżej przypadków obowiązuje zasada domniemania – do obowiązków Klienta należy udowodnienie, że rozpowszechnianie danych materiałów jest zgodne z polskim prawem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wpisywania domen Klienta do serwerów DNS (nameserwerów) przed wniesieniem opłaty za usługę.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników wynikłe z nagłego przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej itp.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje zawarte na stronach Usługobiorców.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  – braku ciągłości świadczenia usług nie zawinione przez operatora,
  – nieprawidłowego użytkowania kont i serwerów przez Usługobiorcę i nie przestrzegania niniejszego regulaminu
  – podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub serwera
  – nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez użytkownika,
  – siły wyższej jak Np. kataklizmów (Np. powódź, huragan, pożar, wojna, atak terrorystyczny, awarie sprzętu itp.),
  – działania czynników i osób trzecich (Np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci innych operatorów i TPSA lub GSM/DCS).
 9. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi dodatkowej – informowanie o nie przeczytanej poczcie na telefon GSM/pager, a także zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania tej usługi bez poinformowania o tym użytkowników.
 10. Operator zapewnia, że serwer jest w sposób możliwie maksymalny zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem. Jednocześnie obie zobowiązują się do zachowania tajemnicy korespondencji.
 11. Usługobiorca ma prawo do obsługi technicznej świadczonej przez firmę M2Dev sp. j. Zakres i godziny dostępności pomocy technicznej podane są do wiadomości Klienta na stronach firmowych.
 12. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by świadczone przez niego usługi były na najwyższym poziomie.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Usługobiorcę z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
4. Opłaty za usługi

Wznowienie abonamentu:

 1. 21 dni przed upływem daty ważności abonamentu już opłaconego, Usługodawca wystawia fakturę pro forma na kolejny okres wg. aktualnego cennika z uwzględnieniem rabatów. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu lub do dnia wyznaczonego na fakturze, lub fakturze Pro-forma nie wpłynie kolejna wpłata, na kolejne 21 dni konto lub serwer uzyskuje status testowy po czym jest automatycznie usuwane.
 2. Opłaty za usługi internetowe regulowane są przez Usługobiorcę z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał , pół roku lub rok lub inny wybrany). Płatność musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury lub faktury Pro-forma za nowy okres abonamentowy.
 3. Zawarcie nowej umowy następuje z chwilą stwierdzenia przez firmę M2Dev sp. j., że powyżej opisana kwota została uregulowana (otrzymanie wyciągu bankowego lub wpłata w kasie firmy).
 4. Pełna faktura będzie wystawiona i wysłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu wpłaty.
 5. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług, lub ograniczyć ich funkcjonalność dla Usługobiorcy w przypadku, gdy będzie on zalegał z opłatami dłużej niż 14 dni od daty – terminu zapłaty na dokumencie wystawionym przez Usługodawcę.
 6. W wypadku, gdy operator otrzyma potwierdzenie wpłaty następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku następuje usunięcie zamówionego konta i automatyczne wygaśniecie umowy na świadczenie usług przez operatora.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen…)
 8. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że ew. obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 9. W przypadku jeżeli Operator zablokuje działania usługi z powodu braku opłaty abonamentowej ponowna aktywacja następuje ponownie dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto lub w kasie firmy wraz z odsetkami ustawowymi za zaległy okres i opłatą manipulacyjną w wysokości 25 zł netto.
 10. Klient który opłaci fakturę więcej jak 14 dni kalendarzowych po terminie odznaczonym na fakturze traci prawo do wszelkich zniżek z tytułu promocji lub przedłużenia abonamentu. W takim wypadku M2Dev sp. j. wystawi fakturę wyrównującą abonament do pełnej cennikowej wysokości.
 11. Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 12. O zmianach w oferowanych usługach, mających charakter zmian finansowych, Usługodawca będzie informował Usługobiorcę za pośrednictwem poczty E-mail . W przypadku braku odpowiedzi Usługobiorcy do 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianach, uznaje się, że zmiany te są wiążące dla obu stron. Po upływie tego okresu, w przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę cen lub sposobu rozliczeń, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu po upływie opłaconego okresu abonamentu. W okresie wypowiedzenia, Usługobiorcy przysługuje opłata w dotychczasowej wysokości.
 13. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta, serwera usługi w sieci operatora. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu komutowanego bądź jakiegokolwiek innego do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont (modemy, komputer), a także zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW Klienta lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.

Pierwsza opłata za nową usługę prze nowego Klienta

 1. Każdy serwer zakładany jest na 14 dniowy bezpłatny okres testowy.
 2. Jeśli nasze usługi są dla Was satysfakcjonujące prosimy o wniesienie opłaty zgodnej z wybraną opcją serwera z uwzględnieniem ew. obowiązującej promocji na nasze konto bankowe z jednoczesnym podaniem nazwy konta (serwera) którego dotyczy zapłata.
 3. Jednocześnie z wpłatą prosimy o zawiadomienie E-mail , gdyż czasami wpłaty idą do 2 tygodni.
 4. W ciągu tygodnia od po otrzymaniu wpłaty M2Dev sp. j. wystawia fakturę i wyśle ją na podany emial Usługobiorcy.
 5. Przypominamy , że usługi nie odznaczone przez nas jako kupione są automatycznie kasowane po 14 dniach od momentu aktywacji.
 6. Usługi dodatkowe nie instalowane automatycznie z serwerem jak bazy danych, FrontPage, Servlety wymagające wniesienia dodatkowej opłaty instalowane są natychmiast na serwerach mających opłacony abonament podstawowy oraz serwerach testowych aktywowanych z pełnymi danymi zamawiającego.
 7. Klient który opłaci fakturę więcej jak 14 dni kalendarzowych po terminie odznaczonym na fakturze traci prawo do wszelkich zniżek z tytułu promocji lub przedłużenia abonamentu. W takim wypadku M2Dev sp. j. wystawi fakturę wyrównującą abonament do pełnej cennikowej wysokości.
5. Rezygnacja z usług i rozwiązanie umowy
 1. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy, wysyłając o tym informację pocztą elektroniczną lub listem, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji wyłączenie usługi następuje z ostatnim dniem ostatniego opłaconego okresu.
 2. Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie zaległe opłaty przed zgłoszeniem rezygnacji z usługi pod rygorem jej nie przyjęcia. Należności te nie ulegają anulowaniu w razie rezygnacji.
 3. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Usługobiorcy w uzasadnionych wypadkach wraz z podaniem przyczyny, o czym powiadomi go pocztą elektroniczną z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę przed upłynięciem opłaconego okresu abonamentowego Usługodawca zwróci Usługobiorcy kwotę za opłacony i nie wykorzystany okres abonamentowy.
 4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Usługobiorcy w przypadku, gdy będzie on zalegał z opłatami dłużej niż 21 dni od terminu dokonania wpłaty.
6. Prywatność i ochrona danych
 1. Wszelkie dane o Użytkownikach są tajne i nie będą ujawniane ani wykorzystywane w innych celach jak bezpośrednia obsługa Usługobiorców przez firmę M2Dev sp. j.
 2. Usługodawca zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych na serwerze. Oznacza to, że dane Usługobiorcy, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników Usługodawcy podczas wykonywania czynności technicznych oraz administracyjnych na serwerze, nie będą udostępnianie żadnym firmom i osobom trzecim.
 3. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. O ile jednak Klient nie zastrzegł tego pisemnie, operator ma możliwość opublikowania nazwy Firmy i adresu serwisu WWW w liście referencyjnej Klientów operatora.
 4. Firma M2Dev sp. j. zastrzega sobie prawo do powiadamiania swoich Klientów pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach technicznych zaistniałych w obsłudze świadczonych usług.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych.
 6. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 7. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

7. Regulamin rejestracja poddomen w domenach których operatorem jest M2Dev sp. j.

Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez M2Dev sp. j., jako podmiotu administrującego wybranymi domenami drugiego stopnia (np. wysylaj.pl ) i jego przedmiotem jest rejestracja domen trzeciego stopnia w tych domenach. Niniejszy Regulamin ma na celu utrzymanie i uściślenie zasad rejestracji domen trzeciego stopnia w domenach których operatorem jest M2Dev sp. j.

Użytkownik decydując się na korzystanie z domen trzeciego stopnia rejestrowanych przez M2Dev sp. j. tym samym akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu użytkowania serwerów wirtualnych udostępnianych w M2Dev sp. j.

§ 1. Definicje.

W niniejszym Regulaminie słowa niżej zdefiniowane używane są wyłącznie w
podanym niżej znaczeniu:

1) Administrator – M2Dev sp. j.
2) domena – ciąg liter alfabetu łacińskiego, myślników i cyfr i kropek, które po pierwszej kropce zawierają ciąg będący domeną drugiego stopnia ( np. wysylaj.pl)

§ 2. Administracja.

1. Administrację domen będących w ofercie prowadzi M2Dev sp. j.
2. Administrator wydaje decyzję w sprawie rejestracji domeny w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w formie elektronicznej jak i rejestracji serwera wirtualnego z daną nazwą.
3. Brak reakcji z strony M2Dev sp. j. jest równoznaczny z akceptacją nazwy zaproponowanej przez wnioskodawcę przy aktywacji konta lub serwera
4. Od decyzji wydanej A M2Dev sp. j. nie służą jakiekolwiek środki odwoławcze.
5. Administrator zobowiązany jest utrzymać wszystkie zarejestrowane domeny przez czas, w którym podmiot, na który domena jest zarejestrowana wypełnia zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, mających za przedmiot rejestrację domen oraz przepisów prawa mających za przedmiot wprowadzanie do sieci treści, dźwięku i obrazu oraz wnosi opłaty za utrzymanie serwera w domenie.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych regulaminów firmy M2Dev sp. j.
7. Jeśli użytkownik nie wnosi opłaty za usługi związane z poddomeną np. serwer wirtualny poddomena może zostać skasowana bez ostrzeżenia

§ 3. Podmioty uprawnione do rejestracji domen.

1. Podmiotami uprawnionymi do rejestracji domen są osoby fizyczne, osoby prawne i spółki handlowe nie posiadające osobowości prawnej.
2. Złożenie wniosku o rejestrację domeny w domenie drugiego stopnia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wnioskodawcę na brzmienie niniejszego Regulaminu, zarówno co do zasad rejestracji jak i postępowania w sprawie.

§ 4. Brzmienie domen.

1. Wnioskodawca sam określa brzmienie domeny.
2. Warunkiem rejestracji domeny jest prawidłowe wypełnienie wniosku oraz spełnienie przez Wnioskodawcę innych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub z przepisów prawa.
3. Administrator może odmówić zarejestrowania domeny, jeżeli:

1) domena jest już zarejestrowana;
2) wcześniej został złożony wniosek o rejestrację domeny w identycznym brzmieniu;
3) jest nazwą rodzajową produktu lub usługi i nie jest jednocześnie nazwą własną wnioskodawcy;
4) jest nazwą rodzajową usługi sieci Internet;
5) może wprowadzać w błąd użytkowników sieci Internet co do pochodzenia produktu lub usługi w sposób określony przepisami ustawy o nieuczciwej konkurencji;
6) jest powszechnie znaną nazwą własną, która przysługuje innemu podmiotowi niż wnioskodawca;
7) zawiera słowa obsceniczne lub mogące zostać uznane za obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;

4. Administrator może uzależnić rejestrację domeny od wykazania się przez wnioskodawcę tytułem prawnym do stosowania danej nazwy w obrocie.
5. Administrator może odmówić rejestracji domeny jeżeli poweźmie wiadomość, że o prawo do używania w obrocie słowa użytego przez wnioskodawcę w domenie toczy się spór przed sądem lub Urzędem Patentowym.

§ 5. Zasady Rejestracji domen.

1. Rejestracja 1 domeny trzeciego stopnia w domenach M2Dev sp. j. jest bezpłatna dla użytkowników serwerów Wirtualnych M2Dev sp. j.
2. Prawidłowe wypełnienie Wniosku elektronicznego z podaniem wszystkich danych i przesłanie go do Administratora jest niezbędnym warunkiem zarejestrowania domeny.
5. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania Administratora o wszelkich zmianach danych określonych we Wniosku.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia domeny, gdy zostanie mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzające prawa innego podmiotu do użycia słów zawartych w domenie, lub jeżeli użytkownik nie przestrzega regulaminu utrzymania serwerów wirtualnych w M2Dev sp. j.
7. Wszelkie spory dotyczące praw do używania domeny załatwiane są bez udziału Administratora.
8.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy wynikającej z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
9. Administrator zobowiązuje się do wyrejestrowania domeny w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot.
10. Administrator jest uprawniony do wyrejestrowania domeny, jeżeli Klient firmy M2Dev sp. j. zalega z opłatą za serwer wirtualny przypisany do danej domeny więcej jak 21 dni.

§ 6. Doręczenia i terminy.

1. Wniosek o rejestrację domeny należy złożyć w formie elektronicznej.
3. Administrator może zwrócić się w terminie 14 dni o uzupełnienie lub rozszerzenie informacji zawartych we wniosku. W takim przypadku, bieg terminu na wydanie decyzji ulega zawieszeniu. Administrator może w tym celu używać E-mail.
3. Wnioskodawca winien wskazać adres E-mail, służący do stałych kontaktów z Administratorem w sprawach technicznych (opiekun techniczny) oraz dane teleadresowe osoby reprezentującej wnioskodawcę przy czynnościach prawnych (reprezentant wnioskodawcy).

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu jest wyłączną kompetencją M2Dev sp. j.