Regulamin domen

I. Regulamin świadczenia usługi rejestracji domen internetowych przez M2Dev sp.j.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem Zobowiązującym się do przeprowadzania w imieniu ABONENTA procedury rejestracji domen na podstawie umowy zawartej z NASK, jest Consulting Service Robert Siebielski, ul. Domaniewska 35A lok.1B 02-672 Warszawa zwany dalej Consulting Service, której partnerem jest USŁUGODAWCA M2Dev sp. j. , ul.ks. A. Majcherka 29 , 62-070 Dopiewo prowadzący działalność pod nazwą M2Dev .
 2. ABONENT to podmiot na rzecz, którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji domeny.
 3. M2Dev zwany dalej Usługodawcą zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta procesu rejestracji domeny internetowej tj. rezerwacji i rejestracji nazwy domeny, lub zmiany danych abonenta, oraz zmiany delegacji domeny, lub przeprowadzenia transferu domeny, jak również do obsługi zarejestrowanych domen, na podstawie umowy zawartej z Consulting Service.
 4. Rejestracja domeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez Wnioskodawcę wniosek w formie elektronicznej oraz po otrzymaniu dokonanej przez Wnioskodawcę opłaty wg cennika usług, o którym mowa w dalszej części regulaminu.
 5. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację domeny internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą, co jest jednoznaczne ze spełnieniem poniższych ogólnych warunków:

§2. ABONENT

 1. zobowiązuję się do podania prawdziwych danych osobowych tzn.
  • nazwisko i imię Abonenta lub nazwa firmy
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy
  • numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
  • numer NIP
  • e-mail
  • numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem
  • adres korespondencyjny
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane są dodatkowo dane
  – adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. zgoda abonenta na przetwarzanie danych przez Usługodawcę w związku z rejestracją domeny internetowej.
 4. w razie zaistnienia zmiany danych osobowych Abonent powinien dokonać ich aktualizacji poprzez poprawne złożenie wniosku w panelu klienta
 5. Abonent zobowiązuje się także do zgodnego z prawem i aktualnym regulaminem M2Dev korzystania z usług, przysługujących mu praw, i wywiązywania się z powstałych zobowiązań

§3. USŁUGODAWCA

 1. zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Abonenta rejestracji domeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestrację
 2.  zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych na podstawie umowy zawartej pomiędzy M2Dev a Consulting Service o poufności danych, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa wcześniej.
 3. Usługodawca ma prawo do odmowy rejestracji domeny lub przerwania procedury w przypadku, gdy:
  • Abonent podał nieprawidłowe dane osobowe,
  • nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,
  • nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację domeny (patrz zasady rejestracji domen internetowych w dalszej części regulaminu),
  • nazwa domeny (domena) jest już zarejestrowana

Za wszelkie straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu rejestracji domen internetowych przez Abonenta ponosi sam Abonent.

REJESTRACJA DOMEN INTERNETOWYCH

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny internetowej zawierający:
  – nazwę domeny
  – dane personalne Wnioskodawcy
  – nazwy serwerów dns
  – login i hasło
 2. Dodatkowo Abonent ma obowiązek wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem usług M2Dev. Potwierdzenie dokonanej opłaty ( dowód wpłaty) należy przesłać  pocztą email na podane wcześniej adres.
 3. W celu porozumiewania się Abonenta z M2Dev Abonent jest zobowiązany do używania loginu.
 4. Dowód wpłaty należy dostarczyć w terminie do 5 dni od daty przesłania wniosku w formie elektronicznej.
 5. Po otrzymaniu ww dokumentów M2Dev zobowiązuje się do kontynuacji rejestracji domeny internetowej.
  W razie potrzeby kontaktu z Abonentem zostaną wykorzystane informacje o numerach telefonów, adresy poczty elektronicznej przedstawione we wniosku przez Abonenta.
 6. Abonent ma prawo do:
  • zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
  • usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny, i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Abonentem
  • zmiany abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków związanych z rejestracją i utrzymaniem domeny
  • transferu domeny do innego rejestratora

W przypadku podania nieprawdziwych danych żądane zmiany nie zostaną przeprowadzone.
Termin realizacji powyższych zmian w przypadku postępowania zgodne z procedurą nie powinien być dłuższy niż 72.

ODMOWA REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ PRZEZ M2Dev

 1. M2Dev ma prawo do wstrzymania lub rezygnacji z procedury rejestracji domeny w następujących okolicznościach:
  • wniosek zawiera nieprawdziwe dane Abonenta (w celu ich potwierdzenia M2Dev zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np.prowadzonej działalności)
  • opłata za rejestrację domeny nie wpłynęła w terminie.
 2. Do poprawienia wszystkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej, zobowiązuje się abonent.
 3. Usługodawca M2Dev nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
 4. O wszelkich zmianach dotyczących danych Abonenta zawartych we wniosku rejestracyjnym jest on zobowiązany do poinformowania o tym Usługodawcy.
 5. W razie niepoinformowania o zaistniałych zmianach, wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.

OPŁATY

 1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykonanie określonych usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych przez M2Dev na podstawie faktur proforma w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. Proformy wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.
 2. Wysokość opłat została określona w cenniku usług M2DEv.
 3. Jednorazowa opłata obejmuje 12 miesięczny okres utrzymywania domeny internetowej.
 4. Opłatę za kolejny okres utrzymania domeny internetowej należy dokonać po otrzymaniu faktury proforma w terminie do 5 dni.
  * po upłynięciu terminu utrzymywania domeny internetowej przez okres 12 miesięcy jest on przedłużany na kolejny rok, pod warunkiem terminowego wpłynięcia opłaty za przedłużenie ważności domeny. Brak wpłaty jest jednoznaczny rezygnacją z korzystania z usług internetowych świadczonych przez M2Dev. Faktury proforma są wystawiane i wysyłane w oparciu o dane zawarte we wniosku rejestracyjnym z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych przez abonenta.
 5. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez USŁUGODAWCĘ numer rachunku bankowego.
 6. Datą decydującą jest data doręczenia korespondencji oraz wpływu środków na konto.
 7. Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji domeny przez M2Dev.
 8. Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Abonenta na niezarejestrowanie domeny lub usunięcie istniejącej z bazy NASK.
 9. W razie odmowy rejestracji domeny przez NASK wniesiona opłata przez Abonenta zostanie mu zwrócona.
 10. Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Abonenta nie powoduje zwrotu dokonanej opłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. M2Dev zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Zarówno Abonenta jak i Usługodawcę obowiązuje również regulamin NASK dostępny na stronach www.dns.pl
 3. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie dla Usługodawcy (Poznań), w przypadku konsumentów we właściwym sądzie dla Abonenta
 5. Zobowiązuje się zainteresowane strony do przeczytania i przestrzegania niniejszego regulaminu.